ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на Bomerit.com

в сила от 01.01.2023 г.

Моля, прочетете тук описаните условия за ползване на Услугата

Регистрирането на профил в платформата BOMERIT.COM означава, че Вие приемате всички посочени тук по-долу условия.

Благодарим Ви, че се присъединявате към платформата BOMERIT.COM

BOMERIT.COM е единна платформа за създаване, споделяне, визуализиране и управление на съдържание, знания и опит, която обединява хора, идеи и активи. Може да се ползва онлайн от https://bomerit.com и/или негови под-домейни, и може да се достъпва през web браузър на компютър, таблет и смартфон. Домейнът bomerit.com отваря и информационен сайт за функционалните възможности на тази платформа.

§ 1. Взаимоотношения и понятия

1. Настоящите Условия обясняват взаимоотношенията между Вас и създателя на платформата (Услугата) BOMERIT.COM, базирани на приложимото законодателство, обществените правила, основните човешки добродетели и норми за етично поведение. Тези Условия и включените тук чрез препратка правила и политики, неразделна част от тях, представляват правно обвързващо споразумение към датата на влизане в сила и уреждат достъпа до сайта bomerit.com , неговите под-домейни и всеки свързан уебсайт, притежаван или управляван от създателя на bomerit.com („Сайтовете“), както и ползването и регистрацията на профил в платформата BOMERIT.COM чрез Сайтовете, мобилно приложение или чрез други средства.

1.1. Aко не сте съгласни с тези Условия за ползване, имате право да се въздържите от използване на Сайтовете и моля, не се регистрирайте за платформата BOMERIT.COM

1.2. В случай, че продължите да използвате някой от Сайтовете, Вие заявявате електронно, че приемате настоящите Условия за ползване, отнасящи се до съдържанието на съответния сайт. Датата на първото използване от Вас на някой от Сайтовете се счита за начало на правно споразумение с нас.

1.3. С регистриране на потребителски профил в уеб базираната платформа BOMERIT.COM Вие потвърждавате електронно, че разбирате и приемате тези Условия за обвързващи и отправяте предложение към нас за сключване на договор за ползване на работно пространство в платформата BOMERIT.COM съгласно настоящите Условия (по-долу „Договор за ползване“).

1.4. Договорът за ползване се счита за сключен, след като приемем Вашата заявка. (вижте 3.2).

1.5. Ако имате достъп и използвате Сайтовете и/или платформата BOMERIT.COM, вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 16 години. Нашите сайтове и/или платформата BOMERIT.COM са предназначени само за лица на шестнадесет (16) или повече години. Запазваме си правото да изискаме доказателство за възраст на всеки етап, за да можем да проверим спазването на това условие.

1.6. За по-точно изясняване на Условията дефинираме следните използвани тук понятия:

 • - „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което регистрира потребителски профил за ползване на уеб базираната платформа BOMERIT.COM въз основа на тези Условия. Понятието „Потребител“ тук се различава съществено от описанието на това понятие в Закона за защита на потребителя.
 • - „ПОСЕТИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което посещава или по друг начин взаимодейства с наши Сайтове, цифрови реклами и съдържание, имейли, интеграции и/или комуникации под наш контрол.
 • - Създател на платформата BOMERIT.COM и собственик, и управляващ съдържанието на Сайтовете (www.bomerit.com, www.fullsoft.eu и други свързани собствени сайтове) е „ФУЛСОФТ” ООД, България, гр. Стара Загора, с ЕИК 123737064, наричан тук по-долу „ние”, „нас“, „наш“ и/или „Производител“
 • - Услуга – Платформата BOMERIT.COM представлява облачно базиран инструмент за създаване, споделяне, визуализиране и управление на съдържание, знания и опит, който може да обединява хора, идеи и активи в реално време, независимо от тяхната отдалеченост. Нашата Услуга (BOMERIT) се основава на ползването на платформата BOMERIT.COM от Потребител от устройство с интернет връзка и уеб браузър чрез Сайтове, мобилно приложение или друго средство.
 • - „Профил в BOMERIT” - предоставя достъп до платформата BOMERIT.COM, в която Потребителят може да формира свое лично и/или служебно работно пространство за създаване и споделяне на съдържание, за планиране и отчитане на задачи, за получаване на напомнянe, за съхраняване на записки, документи, видео, материали за обучение и др. Профилът в платформата BOMERIT.COM е персонален. След регистриране на Профил в BOMERIT, Потребителят получава безвъзмездно едно работно пространство и по желание може да активира допълнително едно или повече платени за различни свои дейности и цели.
 • - „Работно пространство“ - място за обработка и съхранение на данни в BOMERIT. Един потребителски профил в BOMERIT.COM може да има достъп до едно или няколко работни пространства, като всяко работно пространство е отделно и данните в различните пространства на един профил са специфични и независими. Например, едно пространство за лични нужди и друго или други пространства за служебна работа и отчитане по различни проекти.
 • - „Бизнес профил“ предоставя достъп до платформата BOMERIT.COM на отделни Потребители в общо за една организация (дружество, учебно заведение, организация с нестопанска цел, друга) работно пространство. За да използвате нашата Услуга от името на организация, е необходимо да създадете Бизнес профил на организацията, като първо:
  • - Законен или упълномощен представител на организацията трябва да прочете, разбере и приеме настоящите Условия. Като първи потребител на профила, той автоматично се определя за оторизиран администратор на Бизнес профила на организацията („Администратор“), и второ:
  • - Администраторът на Бизнес профила създава едно или повече работни пространства на организацията в Услугата. Той отправя покана за присъединяване на Потребител (служител, сътрудник, външен партньор) към избрано създадено от него работно пространство на организацията в Услугата. Администраторът може да изисква от Потребителя, когото кани, да спазва допълнителни правила, да му налага ограничения и може да има възможност да осъществява достъп до съдържанието, което Потребителят публикува в работното пространство на организацията, както и да деактивира достъпа му там. Администраторът на Бизнес профила обаче няма достъп до персоналния профил на Потребителя и до съдържанието, което се съхранява в неговото лично работно пространство.
 • - „Бизнес потребител“ - Потребител с достъп до работно пространство на Бизнес профил
 • - „Дружество“ - физическо или юридическо лице, което осъществява икономическа дейност
 • - „Собственик“ на Профила, работното пространство и Потребителските данни, публикувани в него е Потребителят. Ако не е уговорено друго, организацията, от чието име е регистриран Бизнес профил, е собственик на Бизнес профила, създадените чрез него работни пространства и публикуваните в тях Потребителски данни.
 • - „Потребителски данни“ – всеки вид данни, прикачени файлове, текст, изображения, доклади, аудио, видео, лични данни и/или всяко друго съдържание, което е качено, споделено, изпратено, предадено или по друг начин направено достъпно на или чрез Услугата от Потребител или негов сътрудник и се обработва от нас от името на Потребителя. За избягване на съмнение, анонимната информация не се счита за Потребителски данни.
 • - „Анонимна информация“ - означава информация, която не позволява идентифициране на физическо лице. Анонимна информация е например обобщената и/или аналитична информация. Ние притежаваме цялата анонимна информация, събрана или получена от Услугата
 • - „Търговски условия“ – конкретни условия и/или ограничения при ползване на избрания от Потребителя план, публикувани на сайта bomerit.com в секцията Цени.
 • - Понятието „СОФТУЕР” включва набор от програми и приложения, съставящи и/или свързани с облачно базираната платформа BOMERIT.COM, като интерфейс за програмиране на приложения - API, мобилно приложение BOMERIT, Сайтове, използваните бази данни, “документация“, програмен код и библиотеки, и всички техни версии и актуализации, защитени от Закона за авторското право и сродните му права.
 • - "Документация" означава печатни и видео материали, компютърни файлове, екранни снимки, текстове, диаграми, графики и друго печатно или цифрово съдържание, които съдържат информация, инструкции и описание за работа със Софтуера, неговата функционалност и възможности, условия за ползване, допустима употреба, допълнителни споразумения, указания за разработчици, рекламни и маркетингови материали, политики за поверителност и авторско право, правила за приемлива употреба, търговски марки и всички други данни, отнасящи се до или свързани по какъвто и да е начин с Услугата BOMERIT
 • - „Приложимо законодателство“ са всички настоящи и/или бъдещи закони, регламенти, директиви и/или конвенции, приети от компетентен орган в Република България, които са относими към и/или имат контрол по отношение на дейностите, обхванати от настоящите Условия.

1.7. Настоящите Условия за ползване се отнасят за Потребител на Услугата, включваща дефинираните по-горе Софтуер, Документация и Сайтове с цялото съдържание, функции, оборудване и инфраструктура, активирани за съответното работно пространство на Потребителя и в рамките на текущото състояние на технологиите. Други условия за ползване могат да станат част от Договора за ползване, ако са изрично описани и писмено потвърдени.

1.8. Всички Потребителски данни се съхраняват в облачна инфраструктура и могат да бъдат извлечени от Потребителя по всяко време, и от всяко място от различни видове терминали с работещ уеб браузър, и достатъчен достъп до интернет.

1.9. Настоящите Условия за ползване са насочени както към крайни потребители, така и към Бизнес потребители.

1.10. Всеки Потребител е изцяло отговорен дали и как използва Услугата и приема отговорността да гарантира, че всички лица, които използват Услугата от негов Профил или по негово искане, както и всички лица, чиито лични данни могат да бъдат включени в обработваните от Услугата Потребителски данни са получили подходящо предизвестие и са изразили информирано съгласие за обработка на личните им данни, когато такова съгласие е необходимо и че всички законови изисквания, приложими към събирането, използването или друго обработване на данни чрез Услугата, са изпълнени изцяло от Потребителя.


§ 2. Какви права получавате от нас и какви права ни предоставяте

2.1. При спазване на правилата и параметрите на настоящите Условия от Ваша страна, и по-специално при стриктно спазване на нашата Политика за приемлива употреба, ние Ви предоставяме ограничено, световно, неизключително, непрехвърляемо право за достъп и използване на Услугата, по време на приложимия Срок на абонамента, единствено за Ваши вътрешни цели.

 • 2.1.1. Ние предоставяме БЕЗВЪЗМЕЗДНО право за регистриране на профил за достъп до Услугата за един Потребител, както и БЕЗВЪЗМЕЗДНО и/или възмездно право за ползване на работно пространство в нея за създаване, обработка и споделяне на данни по реда, и при Условията, предвидени тук.
 • 2.1.2. Ние предоставяме на Посетителя БЕЗВЪЗМЕЗДНО право за достъп до съдържанието на Сайтовете за собствени нужди и само при спазване на настоящите Условия.

2.2. Ние предоставяме на Потребителите технически средства, които им позволяват съвместен достъп до общо работно пространство за екипна работа, както и възможността да се свързват независимо с други потребители. Ние не участваме във връзката или комуникацията на нашите потребители. Потребителите могат да използват BOMERIT като уеб приложение от Сайтове или, ако е налично, за настолни и мобилни приложения (по-долу „Приложения“).

2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ си запазва всички права, в т.ч. право на собственост, интерес и контрол върху Потребителските данни, създадени, предадени или споделени в Услугата. Потребителят ни предоставя световен, безвъзмезден, ограничен лиценз за достъп, използване, обработка, копиране, разпространение, изпълнение, експорт и показване на Потребителските данни и единствено до степента, в която преформатирането им за показване в Услугата представлява модификация или производна работа, горепосоченият лиценз също включва правото да се правят модификации и производни работи. Гореспоменатият лиценз се предоставя единствено: (а) за предоставяне и поддържане на Услугата; (б) за предотвратяване или справяне с технически проблеми или проблеми със сигурността и разрешаване на заявки за поддръжка; (в) за разследване, когато имаме добросъвестно убеждение или сме получили жалба, в която се твърди, че Потребителски данни са в нарушение на тези Условия; (г) за изпълнение на валидно законово искане или друго законно действие.

2.4. Потребителят предоставя на Производителя правото да използва името и логото му, за да го идентифицира като Потребител на BOMERIT, включително като част от маркетингови материали или по друг начин чрез публични съобщения. Потребителят може да отмени това право по всяко време, като го заяви писмено с имейл на info@fullsoft.eu относно bomerit


§ 3. Регистрация на Профил, Договор - сключване, ниво на обслужване

3.1. За да регистрирате свой профил в Услугата, Вие трябва да предоставите вярно информацията, изисквана в процеса на регистрация. По-специално, трябва да въведете електронен адрес (имейл), който можем да използваме, за да се свържем с Вас. Следвайки стъпките в секцията „Създаване на профил“ (с отметка за съгласие, натискане на бутона „Запис“ или др.) Вие уверявате, че сте прочели и разбрали тези Условия за ползване (включително известието за отмяна - § 10 по-долу), приемате ги за обвързващи и сте съгласни с използването на Вашите данни, както е описано в Политиката за поверителност.

3.2. Процесът на регистрация на профил и сключването на Договор за ползване на работно пространство е завършен, само ако и когато активираме Вашия профил след Вашата заявка за регистрация. Ще Ви информираме за активиране на Вашия профил по имейла, който сте посочили. Датата, на която активираме Вашия профил и Ви предоставим правото да ползвате работно пространство в платформата при настоящите Условия, е датата на влизане в сила на Договора с Вас

3.3. Ние не сме задължени да сключваме договор за ползване с Вас. Можем да откажем да приемем Вашата заявка за регистрация по всяко време, без да посочваме причини, т.е. можем да се въздържим от активиране на профил и/или от предоставяне на работно пространство. В такъв случай ние ще изтрием всички данни, които сте ни предоставили.

3.4. Всеки потребителски профил в BOMERIT е обвързан с електронен адрес (имейл) и парола. Паролата за достъп до профила в Услугата се криптира автоматично. При загубване, забравяне, компрометиране на тази парола Потребителят може да избере опция „Забравена парола“ и да получи на електронния адрес, с който е регистриран профила, линк за смяна на паролата

3.5. След активиране на профил всеки Потребител има достъп до създаденото от него съдържание, както и до споделените с него от друг профил данни.

3.6. Производителят няма и не изисква информация за самоличността на притежателя на профила и технически не е в състояние да определи ничия идентичност.

3.7. Ниво на обслужване. Нашата Услуга е достъпна за използване 24 часа в денонощието 365 дни в годината със среднa наличност най-малко 97% („Ниво на обслужване“). Ние не носим отговорност за престой, в който BOMERIT не може да бъде достъпен поради технически или други проблеми извън нашия контрол, напр. в случай на непреодолима сила или по вина на трети страни. Такива престои не се отчитат като част от нивото на обслужване. Като Потребител имате право да използвате Услугата само в рамките на текущото състояние на технологиите. В това отношение може да се наложи да правим планирана профилактика на оборудването и/или временно да ограничим достъпа до нашите услуги, напр. по отношение на капацитета, сигурността на системата, целостта на сървърите или технически мерки за поддържане на правилното функциониране на нашите услуги. Доколкото е възможно, ние съблюдаваме Вашите законни интереси и ще Ви информираме със забележимо известие в Услугата, на сайта или по имейл при планирана профилактика и/или при необходимост от продължителни мерки за поддръжка.


§ 4. ПРАВИЛА за ползване на Услугата

4.1. Вие можете да се запознаете с възможностите на Услугата и да се уверите, че е подходяща за Вашите нужди, като регистрирате безплатно Профил и ползвате безвъзмездно едно работно пространство за създаване, организиране и споделяне на свои данни.

4.2. Потребителят има право да използва Услугата съгласно избрания план на своя регистриран профил и за целите, за които е предназначен – да създава, споделя и визуализира съдържание, да разпределя задачи, да извежда справки, да обработва и анализира данни и др. Потребителят може да персонализира профила и работните си пространства със снимки. Може да създаде свои екипи от доверени сътрудници, може да покани други (включително нерегистрирани) потребители да станат част от тези екипи. Той е отговорния администратор на екипите в своя профил и е свободен да реши кого иска да покани и в кой екип.

 • 4.2.1. Потребител на Услугата може да създаде Бизнес профил за визуализация и управление на активи, идеи, екипи или проекти вътре в една организация и за комуникация и сътрудничество с избрани партньори.
 • 4.2.2. Потребителят носи отговорност за данните на своя профил, за начина на използването му и за споделеното съдържание от своя профил с трети лица. Всеки потребителски профил съдържа множество инструменти и функции, и Потребителят решава кои и до каква степен да използва.

4.3. Потребителят е единствено отговорен за разбиране на настройките, привилегиите и контролите на Услугата, както и за решенията си на кого какви права предоставя, включително без ограничение, правото да кани други Потребители (с платен или безплатен профил), правото на достъп, избора на допълнителни услуги, начисляване на такси към Профила, модифициране или споделяне на работно пространство, дъски, списъци и др. Потребителят има право по всяко време да изтрива, да коригира, да споделя, да ограничава достъпа или правата на свои сътрудници, да заменя качено през своя профил съдържание, да заявява консултация, да избира платен план или добавка и др.

 • 4.3.1. Потребителят е отговорен за правата и дейностите на всички сътрудници, гости и контакти в неговия Профил, както и за съдържанието на Потребителските данни в работните пространства на Профила му. 4.3.2. Потребителят носи цялата отговорност за съдържанието на Потребителските данни и последствията от тяхното използване, разкриване, споделяне, съхраняване, обработване или предаване.
 • 4.3.2. Потребителят носи цялата отговорност за съдържанието на Потребителските данни и последствията от тяхното използване, разкриване, споделяне, съхраняване, обработване или предаване.
 • 4.3.3. Потребителят потвърждава, че всяко действие, предприето от него, негов сътрудник или трета страна в Профила му, се счита от нас за упълномощено действие от страна на Потребителя и следователно Потребителят няма да има претенции в това отношение.

4.4. Потребителят се задължава да осигури наличието на всички необходими авторски права, лицензи и други разрешения, и да използва Услугата законосъобразно.

 • 4.4.1. Потребителят е самостоятелно отговорен за съответствието на Потребителските данни в неговия Профил с нашата Политика за приемливо съдържание. Има право да създава и обработва в Услугата документи, снимки, графики, проекти, скици, данни, връзки, чат, но трябва да е уверен, че има необходимите права за това съдържание и че ако го споделя с други потребители, това не противоречи на никакви закони и морални стандарти, и не нарушава правата на трети страни. По-специално, Потребителят няма право да качва в платформата данни и файлове с призиви и сцени на насилие и/или порнография, с дискриминиращо, обидно, расистко, клеветническо или друго незаконно съдържание и/или да споделя препратки към такива.
 • 4.4.2. Потребителят се задължава да не използва Услугата в нарушение на икономически, търговски и други санкции и/или ограничителни мерки на Република България, Европейския съюз и/или Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) срещу лице, организация, юрисдикция или по друг начин и да не експортира, да не реекспортира и да не импортира данни в или към някое от тях.

4.5. Потребителят е лично отговорен за поверително съхраняване на паролата за достъп до своя Профил. Това означава, че не споделя паролата си с никой друг, не разрешава и не дава възможност на трети страни да разберат неговата парола и предприема всички необходими стъпки, за да гарантира нейната конфиденциалност.

 • 4.5.1. Потребителят се съгласява, че носи пълна отговорност за всички дейности, които се извършват от неговия Потребителски профил и парола, включително всяко интегриране или друго използване на продукти или услуги на трети страни във връзка с Услугата; и се ангажира незабавно да ни уведоми писмено, ако разбере за неоторизиран достъп или нерегламентирано използване на неговия Профил и/или друго нарушение на настоящите Условия.
 • 4.5.2. Потребителят приема, че е лично отговорен за всички съобщения, които получаваме от Профила му.
 • 4.5.3. Потребителят ще бъде изцяло отговорен за всички загуби, щети, задължения и разходи, понесени от нас или трета страна, поради всяко неразрешено или неприемливо използване на Потребителския профил от него, друг потребител или трета страна, включително извършено без негово знание или одобрение.

4.6. Потребителят е длъжен да пази доброто име и репутацията на Производителя и да използва Услугата почтено и в съответствие с настоящите Условия и налична документация за ползване.

4.7. Потребителят знае, че ползва Услуга, която е разработена с технология Java 8 SE до версия "1.8.0_192" и приема това ограничение. Потребителят разбира и се съгласява, че е лично отговорен, ако позволи обновяване на Java технологията на негово устройство до следващи версии.

4.8. При необходимост от повече ресурси и/или производителност Потребителят може да избере Платен план за ползване на Услугата. За ползване на Платен план Потребителят прилага § 9 от настоящите Условия и заплаща възнаграждение съгласно търговските условия на Услугата. За избягване на съмнение и ако писмено не е уговорено друго, при избран Платен план, за собственик на съответния Профил, работни пространства и Потребителски данни в Услугата, се счита титулярът на плащането за ползване на Услугата.

4.9. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че Услугата се предоставя във вида "както е", като Производителят не гарантира, че Услугата не съдържа грешки, и не носи отговорност в случаи на възникнали вреди, преки или косвени, включително предизвикани от програмни грешки или поради невъзможност да бъдат доставени, използвани или запазени персонални настройки или данни на Потребителя поради технически проблем, обновяване, профилактика, решения на администратор и др.

4.10. Потребителят е длъжен да използва Услугата „както е“, без да нарушава нейните цялост, нормално функциониране и сигурност, без да възпрепятства и/или смущава ползването на Услугата от други потребители, и без да прави опит за намеса в работата й по начин, който може да доведе до отговорност за Производителя или трети страни.

 • 4.10.1. ЗАБРАНЕНИ са атаките върху сигурността и/или оперативния капацитет на BOMERIT по всякакъв начин, особено чрез изпращане на масови имейли (спам); извършване на опити за хакване т.е. опити да се повреди, да се заобиколи или по някакъв начин да се деактивира механизма за сигурност на Услугата; опити за достъп до други потребителски профили; атаки с груба сила; социално инженерство; атаки за отказ на услуга (DoS, Denial-of-Service attack); използване или изпращане на шпионски софтуер; четене на данни (напр. от Crawler / Spider / Robots); увреждане чрез вируси, червеи и др.
 • 4.10.2. Не е позволено измамно поведение на Потребителя, в това число представяне за някой друг и/или опит за въвеждане в заблуда по отношение изпълнението на настоящите Условия.
 • 4.10.3. Не са разрешени актове на тормоз, като изпращане на верижни писма или съобщения с обиден или сексуален характер, включително през чат системата на Услугата, както и качване в нея на злонамерен софтуер и/или приложения, и/или препратки към такива, които биха могли да причинят вреда на други потребители, устройства или на Услугата. Потребителят няма право да изпраща до Производителя спам и електронни съобщения със зловреден характер.

4.11. Освен изрично разрешеното в настоящите Условия, Вие не можете и не трябва да позволявате на Потребител или трета страна: (а) да дава, продава, отдава под наем, на лизинг, за временно ползване, сублицензира, разкрива, публикува, преотстъпва, търгува, препродава, показва, предава, излъчва, прехвърля или разпространява каквато и да е част от Услугата или Сайтовете на трета страна; (б) да извършва обратен инженеринг на софтуера, процесите, инструкциите, базите данни и другите компоненти на Услугата, да декомпилира или деасемблира, да декриптира или да прави опит за извличане на изходния код на Услугата, Сайтовете или техни компоненти, да добавя нова функционалност или да извършва други действия, с изключение на тези, за които Услугата е разработена; (в) да копира, модифицира, превежда, коригира, подобрява, променя или създава каквито и да било производни произведения на Услугата или Сайтовете, или която и да е част от тях; (г) да предприема действия, които налагат или могат да наложат (по наша преценка) неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на Услугата или инфраструктурата, която поддържа Услугата и/или Сайтовете; (д) да премахва, редактира или променя идентификацията на BOMERIT или трета страна, в това число бележки за авторство или авторски права, търговски марки или други права на собственост, прикрепени към или предоставени като част от Услугата или Сайтовете, или да използва или показва лога на Услугата или Сайтовете без наше предварително писмено одобрение; (е) да използва Услугата или Сайтовете за конкурентни цели, включително за разработване или подобряване на конкурентна услуга или продукт; (ж) да насърчава или подпомага друго лице или трета страна да прави някое от изброените по-горе.

4.12. Потребителят може да прекрати достъпа до профила си в Услугата по всяко време, както и може да спре да използва конкретно работно пространство, без да прекратява Профила си.

4.13. Правила за ползване на Сайтовете

 • 4.13.1. Вие се задължавате да използвате съдържанието на Сайтовете добросъвестно, за свои лични, нестопански и некомерсиални цели, при спазване на приложимото законодателство, при зачитане на правата, законните интереси и доброто име на Производителя и други свързани страни, и по начин, който не поставя в риск сигурността на информацията.
 • 4.13.2. Имате право да сигнализирате Производителя за констатирани от Вас проблеми, свързани с ползването на Сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения; накърнени Ваши права или нарушени права на други лица или на трети страни).

4.14. Потребителят може да използва API интерфейс на Производителя, като част от Услугата, предмет на настоящите Условия, и само за вътрешни бизнес цели на Потребителя, за да създаде оперативна съвместимост и интеграция между Услугата и други продукти, услуги или системи, които Потребителят използва вътрешно. В случай, че решите да ползвате API, Вие се съгласявате да спазвате тези Условия и други специфични за API изисквания и да следвате съответните Указания за разработчици. API подлежи на модификации от Производителя и вие носите цялата отговорност да гарантирате, че използването на API е съвместимо с текущата версия.

4.15. Потребителят може да закупи определени услуги, продукти, приложения и инструменти, предоставени от Производителя или от трети страни във връзка с Услугата, съгласно условията за Допълнителни услуги.

4.16. Потребителят се съгласява да защити, предпази и обезщети Производителя (в т.ч. негови филиали, подизпълнители, длъжностни лица, управители, служители и агенти) от и за всички искове, щети, пасиви, задължения, загуби, разходи, адвокатски възнаграждения, глоби и др. (общо Загуби), както и за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на иск на трета страна, произтичащ от (а) нарушение на настоящите Условия или приложим закон, от страна на Потребителя и/или негов сътрудник, и/или (б) Потребителски данни (включително обработването им от Услугата) в нарушение на правата на трети страни в т.ч. без ограничение, права на интелектуална собственост, поверителност, защита на лични данни и/или публичност.

4.17. Потребителят се съгласява, че Производителят има право да решава кои действия представляват нарушение на настоящите Условия и/или политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.


§ 5. Какви права запазва Производителя

5.1. Производителят може да добавя, модифицира или прекрати която и да е функция, функционалност или инструмент в рамките на Услугата и/или Сайтовете, да променя технологията и дизайна по своя собствена преценка и без допълнително известие, но ако направи съществена промяна в основната функционалност на Услугата, след това ще Ви уведоми със съобщение чрез Услугата, Сайтовете и/или чрез имейл. Ако не заявите несъгласие с направените промени в посочения срок, то Вие се считате за обвързани с тях.

5.2. Производителят има право да отправи предупреждение, временно да блокира Профил и/или окончателно да прекрати достъпа на Потребител до работно пространство и/ или до Услугата без предварително уведомление, в случай че установи нарушения в изпълнението на настоящите Условия за ползване, приложимото законодателство, европейските регламенти и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.

5.3. Производителят не поема отговорност за взаимоотношенията на Потребителя с трети лица и за достъпа на трети лица до профила на Потребителя, като не носи отговорност за евентуално претърпени вреди и пропуснати ползи във връзка с това.

5.4. Профилактика. Производителят има право да извършва планирани профилактики на Услугата за замяна на оборудване и/или други дейности, за което уведомява Потребителя в срок от поне 24 (двадесет и четири) часа преди започване.

 • 5.4.1. Уведомяването е със съобщение в Услугата и потвърждението му се запазва в профила на Потребителя в 'Комуникационни канали'.
 • 5.4.2. За допустими се считат до две планирани профилактики месечно с прекъсване на услугите.
 • 5.4.3. Една профилактика може да предизвика прекъсване до един астрономически час. В случай на необходимост от по-продължително прекъсване на Услугата, профилактиката ще започне след 0:00ч. и/или извън стандартното работно време за страната.
 • 5.4.4. Доколкото Потребителят е уведомен по реда и при условията на т. 5.4, той не може да претендира за неустойки.
 • 5.4.5. Производителят не носи отговорност за прекъсване или влошаване в качеството на услугите, настъпили вследствие планирана профилактика, за която Потребителят е надлежно уведомен.
 • 5.5. Производителят не носи отговорност за прекратяване на достъпа до платформата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на извънредно положение, природно бедствие, непреодолима сила, случайно събитие, проблеми в глобалната интернет мрежа, атаки за отказ на услуга, тероризъм, война, бунт, военна операция, действия или бездействия на трети лица, правителствени решения и др.

5.6. Производителят предоставя достъп до Услугата, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми, възникнали върху устройство на Потребителя като заразяване с вируси, проблеми след актуализация на браузър, загуба на информация, системни грешки и други.

5.7. Производителят не е задължен да архивира Потребителските данни. Потребителят е отговорен да предприеме необходимите мерки според своята собствена оценка на риска, като прави редовно резервно копие на съдържанието, което е въвел, качил и съхранил в Услугата, за да може при необходимост да възстанови данните си.

5.8. Производителят запазва правото си да изтрие автоматично от системата Профил, неизползван за повече от шест месеца. Потребителят ще бъде информиран по електронен път 14 (четиринадесет) дни преди изтриване на Профила. Производителят може да не съхранява информация за изтритите профили.

5.9. Производителят може да поддържа и усъвършенства Услугата и необходимата инфраструктура ( в т. ч. Сайтовете, базите данни, приложенията, сървърите и техническото оборудване) съвместно с партньори и под-изпълнители.

5.10. Производителят запазва правото си да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от него и за които важат настоящите Условия за ползване.

5.11. Производителят може да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост на и се контролират от трети лица. Преди използването им Потребителят следва да се запознае с техните условия за ползване.

5.12. API. Производителят може да предложи интерфейс за програмиране на приложения, който предоставя допълнителни начини за достъп и ползване на Услугата („API“). Такъв API се счита за част от Услугата и използването му е предмет на всички Условия тук, като същият е предназначен само за вътрешни бизнес цели на Потребителя и за създаване на оперативна съвместимост и интеграция между Услугата и други продукти, услуги или системи, които Потребителят използва. Производителят запазва правото си по всяко време да модифицира API, както и да променя или преустановява, временно или окончателно, достъпа до API (или част от него) със или без предизвестие.

5.13. Прекомерна употреба. Имаме право, включително и без ограничение, по свое усмотрение, ако смятаме, че Потребителят и/или някой от неговите сътрудници злоупотребява с Услугата или по друг начин я използват прекомерно или с непропорционално голямо натоварване в сравнение с очакваната стандартна употреба (по наша собствена преценка), да предложим Абонамента на различни цени и/или да наложим допълнителни ограничения за качване, съхранение, изтегляне и използване на Услугата, включително с ограничения към трети страни, мрежов трафик и честотна лента, размер и/или дължина на съдържанието, качество и/или формат на данните, време за изтегляне и др.

5.14. Независимо от която и да е друга разпоредба на тези условия, ние можем да събираме, използваме и публикуваме анонимна информация, свързана с използването на Услугата и/или Сайтовете, и да я разкриваме с цел предоставяне, подобряване и популяризиране на наши продукти и услуги, включително Сайтовете и Услугата, както и за други бизнес цели.

5.15. Производителят си запазва правото да изпраща на Потребителите системни съобщения, свързани с нови услуги, с промени в Условията и начините за използване на предоставяните услуги, с промени в политиката за поверителност, за бисквитките и др.

5.16. Производителят има право, при своя преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на техническото оборудване да забрани достъпа до Услугата на определени IP адреси, Профили и/или използването на определени мрежови портове.


§ 6. Авторски права

6.1. Производителят ФУЛСОФТ ООД е изключителен собственик на авторските права върху Услугата BOMERIT.

6.2. Потребителят е собственик на Потребителските данни, въведени в неговия Профил и в неговите работни пространства в Услугата. Той притежава авторските права на въведеното там съдържание, независимо дали то е създадено от него или от поканени от него сътрудници, освен ако същото не е обект на авторско право на трета страна или ако е уговорено друго.

 • 6.2.1. Собственик на съдържанието на Бизнес профил и свързаните с него работни пространства и Потребителски данни, е съответната организация, от чието име е създаден Бизнес профила в Услугата, освен ако не е договорено друго.

6.3. Изключителен собственик на авторските права върху Java 8 SE е Oracle America, Inc., като Oracle и Java са регистрирани търговски марки на компанията Oracle и /или нейни филиали.

6.4. За нарушение на авторското право и интелектуалната собственост на Производителя се счита всяко възпроизвеждане и/или разпространение, промяна, показване, предаване по електронен или друг начин, копиране, модифициране и/или използване на части от Услугата или Услугата в цялост извън целите и обхвата на тези Условия за ползване и без изрично писмено разрешение.

6.5. Производителят си запазва всички непубликувани права съгласно приложимите закони за авторско право и интелектуална собственост.


§ 7 Отговорност за съдържанието

7.1. Производителят не носи отговорност за съдържанието, качено от Потребителя (Потребителски данни), както и за съдържанието на външни уеб сайтове, свързани с Услугата. Ние не поемаме отговорност да проверяваме дали каченото от Потребителя съдържание е подходящо или без вируси, нито определяме дали е технически възможно да го изследваме за вируси

 • 7.1.1. Ако разберем и/или установим по своя преценка, че Потребителски данни: (а) нарушават приложимото законодателство и/или легитимно наложените санкции към определени лица, организации и/или юрисдикции; (б) нарушават настоящите Условия, приложимите правила или други условия за ползване, които може да актуализираме от време на време; (в) създават потенциална отговорност или може да имат неблагоприятно въздействие върху нас или наши оторизирани доставчици (например, ако Потребителски данни имат неблагоприятно икономическо, репутационно или свързано със сигурността въздействие), тогава Ние може да отхвърлим заявка или поръчка на Потребител, да премахнем, спрем, ограничим достъпа до работно пространство и/или видимостта на Профил.
 • 7.1.2. Запазваме си правото да спрем и/или да забраним всеки Профил, нарушаващ настоящите Условия.
 • 7.1.3. Ако Потребителски данни съдържат елементи, които могат да причинят сериозна вреда на други потребители, устройства или данни, или на Услугата, то Производителят си запазва правото да деактивира съответния Профил.

7.2. Ако забележите или подозирате каквато и да е незаконна, нелоялна или извъндоговорна употреба на Услугата, може да ни съобщите за това по имейл на info@fullsoft.eu относно bomerit

7.3. Всички ограничения в достъпността на Услугата, посочени по-горе в § 5 (5.4 и 5.5.), не се считат за нарушение на договора и не водят до отговорност.


§ 8 Срок и прекратяване на договора

8.1. Настоящият договор се сключва за неопределен или определен период от време съгласно избрания план за ползване.

8.2. Вие може да прекратите споразумението по всяко време, без да посочвате причини. За тази цел изберете опцията „Забрави ме“ в настройките на Профила. Ще получите на електронната си поща известие за потвърждаване на прекратяването на договора с информация за срока и стъпките, които може да предприемете, ако се откажете от това решение. Имайте в предвид, че след окончателно изтриване на Профила, всички данни, които не сте запазили, ще бъдат загубени, тъй като ние напълно ще изтрием Профила Ви с цялото му съдържание и активните работни пространства с въведените от Вас документи, снимки, графики, файлове, чат комуникация, връзки и др. Ние ще Ви информираме за тази последица и може да се възползвате от ограничената със срок възможност за възстановяване на Профила.

8.3. Договорът за ползване може да бъде прекратен от всяка страна с основателна причина. Ние можем да прекратим Договора в случай на сериозно или многократно нарушаване на договорните задължения от Ваша страна, по-специално при нарушаване на правилата за ползване на Услугата и/или на авторските ни права.


§ 9 Допълнителни условия за ползване на платен план

Следните допълнителни условия за ползване важат при избор на Платен план:

9.1. За ползване на Услугата с Платен план, Потребителят заплаща възнаграждение, съгласно търговските условия на Услугата, публикувани на https://bomerit.com

9.2. По всяко време Потребител с регистриран профил в Услугата може да създаде Поръчка за Платен план / Добавка, за да активира Платен план, да присъедини допълнителен сътрудник и/или да избере от списъка друга добавка към своя план.

9.3. При създаване на Поръчката на екрана се извеждат елементите на всеки план, заедно с цената, избрания срок и отстъпките, които се прилагат и приемат от всички страни в момента на транзакцията. Ако не е посочено друго, цените са в Евро и не включват ДДС.

9.4. Избраните в Поръчката Платен план и/или Добавка се предлагат с абонаментна такса за посочен срок. Абонаментната такса (Абонамент) става дължима от датата на поръчката.

9.5. Абонаментът по поръчката се заплаща по банков път или с банкова карта през терминала на сайта https://bomerit.com (ако е наличен).

9.6. Производителят активира платената услуга в рамките на до три работни дни след получаване на плащането. Срокът за активиране на Услугата започва от деня след постъпване на Абонаментната такса в банковата сметка на Производителя.

9.7. Активирането се счита за начало на предоставяне на договорените услуги между страните. То се документира с известие до имейла на Потребителя.

9.8. При избран Платен план и ако писмено не е уговорено друго, за собственик на съответния Профил, работни пространства и Потребителски данни в Услугата, се счита титулярът на плащането за ползване на Услугата. Той е отговорен за Профила и на него се издава фактурата за полученото плащане.

9.9. Никоя от двете страни – Потребител и Производител няма задължение да активира Платен план и да сключи Договор за платена услуга. Потребителят може да продължи да използва Услугата с регистрирания си профил и активното си работно пространство без промяна, дори ако направи поръчка за платен план, но се откаже да го активира.

9.10. При отказ от платена поръчка, преди услугите по нея да бъдат активирани, платената сума ще бъде възстановена в законоустановения срок т.е. до 14 (четиринадесет) дни от деня на получаване на отказа и по картата, с която е платено или по банковата сметка, от която е нареден превода, освен ако писмено не е уговорено друго.

9.11. След активиране на услугите по платена поръчка плащането не се възстановява.

9.12. Всеки Платен план остава активен до края на договорения срок, като периодът на ползване може да бъде удължен автоматично за година, ако никоя от страните не го прекрати с изпращане на известие в текстова форма до другата страна до две седмици преди края на срока. За да си гарантира непрекъснатост на Услугата, Потребителят следва да заплати Абонамента за следващ период авансово преди началото му.

9.13. В случай на поръчка за активиране на Добавка към платен план, Потребителят ще бъде таксуван с приложимата сума на Абонамента по актуални цени (освен ако не е договорено друго), като от сумата се изважда пропорционална част от първоначално платената такса за оставащия период (по предходния план), а разликата ще бъде дължима и платима от Потребителя на датата, на която е направена поръчката. Всяка поръчка актуализира плана с нови параметри и следователно рестартира срока на Абонамента и Договора.

9.14. При подновяване на Абонамент за следващ срок, водеща е актуалната Абонаментна такса към момента на подновяването, дори ако Потребителят е получил специална отстъпка или промоционална оферта за предишен период, освен ако изрично не е посочено друго в отделно подписано споразумение.

9.15. Производителят издава фактура в срок до пет дни от получаване на плащането и пълните данни за издаване на фактурата. Потребителят следва да изпрати имейл на info@fullsoft.eu с коментар „за фактура“, заедно със снимка на плащането и необходимите данни на титуляра на плащането, съгласно приложимото законодателство. Производителят изпраща на Потребителя издадената фактура за полученото плащане по електронен път, чрез имейла на регистрирания профил.

9.16. Всички изпратени до Производителя лични данни по повод активиране и предоставяне на Услугата, и издаване на фактура са обект на закрила по Закона за защита на личните данни и освен за изпълнение на Договора с Потребителя, същите се обработват за счетоводни и данъчни цели в законоустановените срокове.


§ 10 Известие за отмяна, формуляр за шаблон за отмяна

10.1. Известие за отмяна
Ако сте Потребител с обичайно местопребиваване в Европейския съюз, имате законно право да оттеглите Договора за ползване в съответствие със следните условия:

 • а) Право на отмяна (право на отказ) Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате каквато и да е причина. Срокът за отказ е 14 дни, считано от деня на сключване на Договора. За да упражните правото на отказ, трябва да ни уведомите на адрес: Фулсофт ООД България гр. Стара Загора 6010 ул. Кап. Петко войвода 30 или на електронен адрес: info@fullsoft.eu относно bomerit за решението си да се оттеглите от този договор с недвусмислено изявление (напр. Писмо, изпратено по пощата или по електронна поща). Може да използвате приложения формуляр на шаблон за оттегляне, но това не е задължително. Достатъчно е да изпратите съобщението си относно упражняване на правото на отмяна преди изтичане на срока за отказ.
 • (б) Последици от отмяната Ако се откажете от този договор, ние ще възстановим всички получени от Вас плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора Ви на вид доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, който предлагаме), без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме получили съобщението за Вашето решение да се откажете от този договор. Ние ще възстановим сумата по същия начин на плащане, който сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте уговорили друго; във всеки случай няма да понесете никакви такси в резултат на това възстановяване.
 • (в) Специална бележка - Вашето право на отмяна приключва, ако: първо, сме започнали да предоставяме Услугата по Договора за ползване с Ваше съгласие, преди да сте упражнили правото си на отмяна и, второ, ако сте потвърдили знанието си за загуба на правото на отмяна в началото на нашите договорни услуги.

10.2. Образец на шаблон за отмяна
Ако искате да се откажете от договора с нас, моля, попълнете този образец на формуляр за отказ, който не е задължителен, и го върнете на: Фулсофт ООД България гр. Стара Загора 6010 ул. Кап. Петко войвода 30, или по имейл: info@fullsoft.eu относно bomerit:
С настоящото Ви уведомявам, че / Оттеглям се от нашия Договор за ползване на Услугата BOMERIT Поръчано на ... / получено на ... I Име на потребител и електронна поща I Адрес I Подпис (-и) [само ако този формуляр е върнат на хартия] I Дата ——— (*) моля, изтрийте неприложимото.


§ 11 Отказ от гаранция

НЕЗАВИСИМО ОТ НИЩО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ И В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА:

11.1. ОСВЕН ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО ТУК, УСЛУГАТА и САЙТОВЕТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „КАКТО Е“, „С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. НИЕ И НАШИТЕ ФИЛИАЛИ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, АГЕНТИ И ПРОДАВАЧИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ) ОТХВЪРЛЯМЕ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ФУНКЦИЯ, КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ИНТЕГРИТЕТ И ЗАВЪРШЕНОСТ.

11.2. НИЕ И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ГАРАНТИРАМЕ И ИЗРИЧНО ОТКАЗВАМЕ ВСЯКАКВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЕ, ЧЕ УСЛУГАТА И САЙТОВЕТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТЪПА ДО ТЯХ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, НАВРЕМЕННИ, ЗАЩИТЕНИ, БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДАННИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ЗАГУБЕНИ И ЕВЕНТУАЛНИ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ ИЛИ ЧЕ САЙТОВЕТЕ И/ИЛИ УСЛУГАТА СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГ ВРЕДЕН КОД. НИЕ И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАБАВЯНЕ, ПОВРЕДА, ПРИХВАЩАНЕ, ПРОМЯНА, ЗАГУБА ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, КОИТО ПОТРЕБИТЕЛ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ МОЖЕ ДА ИЗПИТАТ И КОИТО СА ИЗВЪН НАШ КОНТРОЛ.

11.3. ОСВЕН ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО ТУК, НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ И ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЕ (а), ЧЕ НАШАТА УСЛУГА (ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ) Е ПЪЛНА, ТОЧНА, С ОПРЕДЕЛЕНО КАЧЕСТВО, НАДЕЖДНА, ПОДХОДЯЩА ЗА ИЛИ СЪВМЕСТИМА С ВСЯКА ОТ ВАШИТЕ ПРЕДВИЖДАНИ ДЕЙНОСТИ, УСТРОЙСТВА, ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, БРАУЗЪРИ, СОФТУЕР ИЛИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЛИ ЧЕ ЩЕ ОСТАНЕ ТАКАВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ИЛИ ЧЕ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ВСЯКАКВИ ПРИЛОЖИМИ ЗА ВАС ЗАКОНИ; И/ИЛИ (б) ОТНОСНО ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ОТЧЕТИ ИЛИ РЕЗУЛТАТИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТЕ ЧРЕЗ УСЛУГАТА И/ИЛИ САЙТОВЕТЕ, КАКТО И ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ВЪЗПРИЕМАТЕ И/ИЛИ ИНТЕРПРЕТИРАТЕ ТАКИВА ДАННИ.

§ 12 Ограничена отговорност

12.1. Производителят и свързаните с него лица, подизпълнители, агенти и продавачи (включително трети страни доставчици на услуги) няма да носи отговорност съгласно или във връзка с тези Условия за (а) всякакви разходи и непреки, специални, случайни, преки, последващи или наказателни щети; (б) загуба на печалба, приходи, очаквани спестявания; (в) всякаква загуба или повреда на данни, употреба, бизнес, репутация или добра воля; и/или (г) неспособност на мерки за сигурност и защита, независимо дали по договор, деликт или по друга теория за отговорност или друго, и дори ако е бил предварително уведомен за възможността за такива щети и дори ако дадено средство за защита не изпълнява основната си цел.

12.2. Общата отговорност на Производителя, свързаните с него лица, подизпълнители, агенти и продавачи (включително трети страни доставчици на услуги), във връзка с тези Условия (включително за Сайтовете и Услугата), в никакъв случай няма да надвишава размер на обезщетение, по-голям от общата сума от действително платените от Потребителя такси (ако има такива) през последните 12 (дванадесет) последователни месеца преди събитието, което предвижда такава отговорност. Това ограничение на отговорността е кумулативно, а не за инцидент.

§ 13. Разумно разпределение на рисковете

Вие приемате и потвърждавате, че клаузите за ограничена отговорност и отказ от гаранции, съдържащи се в настоящите Условия, са съгласувани между нас и двете страни считаме подобни ограничения и разпределяне на рисковете за разумни от търговска гледна точка и подходящи за нашите ангажименти един към друг, като и двете страни разчитаме на тези ограничения и разпределение на риска при определяне дали да приемем тези Условия.

§ 14 Заключителни разпоредби и изменения

14.1. Прилагат се законите на Република България.

14.2. Ако нямате място на юрисдикция в България или в която и да е друга държава-членка на ЕС, или ако местожителството или обичайното ви местоживеене са неизвестни, когато се предприемат съдебни действия, единственото място за юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор за ползване, ще бъде град Стара Загора, България.

14.3. Комуникацията между Вас като Потребител и Производителя е посредством посочения от Вас имейл при регистрация на Профила. Уведомленията и съобщенията, които двете страни обменят помежду си посредством електронен адрес се считат за такива в писмена форма и страните приемат, че същите имат действие на писмен документ.

14.4. Предоставените тук права не могат да бъдат преотстъпвани или прехвърлени от Вас без предварително одобрение на другата страна от Производителя (включително при промяна на контрола, например чрез покупко-продажба на акции, сливане или друга форма на корпоративна транзакция) и при условие, че ни предоставите своевременно писмено известие за такова прехвърляне и съответният правоприемник се съгласява писмено да поеме всичките Ви задължения съгласно настоящите Условия. Всеки друг опит за възлагане е невалиден. Ако претърпите промяна на контрола, Производителят запазва правото си, по своя преценка, да избере незабавно да прекрати Договора, например в случай на правоприемник, който Производителят счита за свой конкурент.

14.5. Отказ от колективен иск. Двете страни приемат, че всяка страна може да предяви иск спрямо другата само в индивидуално качество, а не като член на група или колектив. Освен ако и двете страни не се съгласят писмено, никой арбитър или съдия не може да обединява искове на повече от едно лице или по друг начин да оформя представително или колективно производство.

14.6. Страните приемат, че при обявяване за нищожна на една клауза от настоящите Условия, същата няма да влече невалидност на друга негова клауза или на всички други като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката. Ако отделни разпоредби на тези Условия за ползване са или станат невалидни и/или противоречат на законови разпоредби, това няма да повлияе на валидността на останалите Условия за ползване. Гореспоменатото се прилага и в случай на пропуск в тези Условия за ползване.

14.7. Запазваме си правото да изменяме и адаптираме настоящите Условия за ползване на Услугата в бъдеще, по-специално поради промени в закона, юрисдикцията на върховните съдилища или промени в пазарните условия. Ще бъдете уведомени за променените Условия със съобщение в Услугата, на Сайтовете и/или на имейла на Потребителя най-късно до месец преди да влязат в сила. Ако не възразите срещу тях до влизането им в сила, ще се счита, че сте приели новите Условия за ползване. Ако не сте съгласни с направените промени, можете да прекратите използването на Услугата, което ще бъде Вашето единствено и изключително средство за защита. С продължаващата си употреба на Услугата Вие заявявате съгласието си с актуалните Условия.

14.8. За всички неуредени въпроси се прилага действащото българско законодателство. В случай на спор страните се съгласяват да положат всички усилия за неговото извънсъдебно разрешаване чрез преговори и споразумения в най-кратък срок, а при необходимост - да потърсят помощта на медиатор от Центъра за медиация към Българската Търговско-промишлена палата в гр. Стара Загора.РЕГУЛИРАЩ ОРГАН


Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) - уебсайт:www.cpdp.bg; ел. адрес: kzld@cpdp.bg ; тел. 02/ 91-53-518, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


Комисия за защита на потребителите (КЗП) - уебсайт: www.kzp.bg; ел. адрес: info@kzp.bg ; тел. 0700 111 22, адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6


Моля, обърнете внимание
Понятието “Потребител“ в настоящите Условия за ползване на Услугата НЕ се припокрива с използваното понятие „Потребител“ от ЗЗП.


* Съгласно Закона за защита на потребителя /ЗЗП/ „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.“