Info_Teamwork

Team Work & Communication

Info_Teamwork
  • Интелигентна система за екипна работа с различни по сложност и срок за изпълнение текущи задачи и цялостни проекти, за надеждна вътрешна комуникация и сътрудничество между изпълнителите, за следене на процеса по реализация от ръководителя, както и възможност за споделен достъп за незабавна обратна връзка по изпълнението от клиента.
  • Подпомага синхронната работа и сътрудничеството по всяко време.
  • Всички служители и подизпълнители имат достъп до общия проект и на всеки етап могат да ползват контекстен чат за бързи записки и коментари.
  • Всяко забавяне или затруднение на някой е видно в системата и може да се коригира навреме с различни мерки, за да се запази прогреса на екипа и забавянето да не се отрази на поставените цели и набелязаните срокове.