Info_Planning_Structuring

Planning & Structuring

Info_Planning_Structuring
  • Помага на екипите да планират текущите задачи и по-дългосрочни проекти и да споделят ежедневни проверки, така че всички членове на екипа да работят в синхрон и тясно сътрудничество, и да са наясно с етапите на реализация и сроковете за изпълнение.
  • С бърз поглед може да се установи колко работа има всеки член на екипа, дали има капацитет да поеме допълнителни задачи и дали ако го направи някой от текущите му проекти ще бъде изложен на риск.
  • Дървовидна структура за по-прегледен и подробен анализ на планираното и изпълненото.
Bomerit-play