Info_To-Do-List-Reminder

To Do List & Reminder

Info_To-Do-List-Reminder
  • Списък на лични и служебни, ежедневни и седмични задачи със срок за изпълнение, дата, брояч, други полета за попълване и параметри за следене, прикрепяне на файлове в различен формат (документ, чертеж, дизайн, фотография и др.), с отбелязване на приоритет, чат за бързи коментари и мнения, споделяне, разпечатване, графично представяне, настройка за напомняне (еднократно или няколко пъти) и др.
  • Ръководителят разпределя служебни задачи на своите подчинени, които при необходимост променя, приотизира или поставя в застой. При промяна в графика или изменение в поръчката, всеки засегнат изпълнител веднага получава уведомление, което подпомага ефективността в работата и спазването на набелязаните срокове. Във всеки момент ръководителят има достъп до данни за степента на изпълнение на отделните задачи и извършеното от отделните изпълнители, като контролира напредъка и реорганизира работата при забавяния и затруднения.
  • Възможността за лични съобщения, незабавна обратна връзка и удобно настроени напомняния поддържат добрата координация и сътрудничеството вътре в екипа.